پایگاه خبری شباویز / جدیدترین برنامه زمان بندی برگزاری مجامع شرکتهای بورسی و فرابورسی در سال۹۹ >  ۱۳ دی: مادیرا(افزایش سرمایه)/ >  ۱۴ دی: لخانه(افزایش سرمایه)/ آ اس پ(سالیانه)/>  ۱۵ دی: آریا(افزایش سرمایه)/ وسینا(افزایش سرمایه)/ های_وب(افزایش سرمایه)/ ددانا(افزایش سرمایه)/ >  ۱۶ دی: ثتران(سالیانه)/>  ۱۸ دی: وتوصا(سالیانه)/ >  ۲۰ دی: غزر(افزایش سرمایه)/>  ۲۱ دی: فلامی(سالیانه)/ پتایر(افزایش سرمایه)/ بموتو(سالیانه)/ قنقش(سالیانه)/ شپارس(سالیانه)/>  ۲۲ دی: قهگمت(سالیانه)/>  ۲۳ دی: وسپه(افزایش سرمایه)/>  ۲۴ […]

پایگاه خبری شباویز / جدیدترین برنامه زمان بندی برگزاری مجامع شرکتهای بورسی و فرابورسی در سال۹۹

>  ۱۳ دی: مادیرا(افزایش سرمایه)/ 
>  ۱۴ دی: لخانه(افزایش سرمایه)/ آ اس پ(سالیانه)/
>  ۱۵ دی: آریا(افزایش سرمایه)/ وسینا(افزایش سرمایه)/ های_وب(افزایش سرمایه)/ ددانا(افزایش سرمایه)/ 
>  ۱۶ دی: ثتران(سالیانه)/
>  ۱۸ دی: وتوصا(سالیانه)/ 
>  ۲۰ دی: غزر(افزایش سرمایه)/
>  ۲۱ دی: فلامی(سالیانه)/ پتایر(افزایش سرمایه)/ بموتو(سالیانه)/ قنقش(سالیانه)/ شپارس(سالیانه)/
>  ۲۲ دی: قهگمت(سالیانه)/
>  ۲۳ دی: وسپه(افزایش سرمایه)/
>  ۲۴ دی: ورنا(سالیانه)/ ثشرق(سالیانه)/ سمتاز(افزایش سرمایه)/
>  ۲۹ دی: چافست(سالیانه)/ 
>  ۳۰ دی: ثفارس(سالیانه)/

Visits: 0