بقعه متبرکه کاکامبارک علیه السلام غلام با وفای حضرت بی بی حکیمه سلام الله علیها دختر بلافصل امام موسی کاظم علیه السلام در شهرستان گچساران استان کهگیلویه و بویراحمد
بقعه متبرکه کاکامبارک علیه السلام غلام با وفای حضرت بی بی حکیمه سلام الله علیها دختر بلافصل امام موسی کاظم علیه السلام در شهرستان گچساران استان کهگیلویه و بویراحمد
در انتهای مسير، به سمت حرم مطهر حضرت بی بی حكيمه سلام الله علیها دختر بلافصل امام موسی کاظم علیه السلام، تنهـا پـنج كيلــومتر مانــده بــه آســتانه نــورانی دختــر امــام موسی كــاظم علیه السلام، بقعــه كاكامبارک علیه السلام، در سمت راست جـاده، ايـستگاهی اسـت كـه زائـران درآن جـا ساعاتی از شبانه روز را به زيارت، استراحت و سـياحت می پردازنـد.

به گزارش پایگاه خبری شباویز، سـاختمان قدیمی بقعه متبرکه کاکامبارک علیه السلام غلام با وفای حضرت بی بی حکیمه سلام الله علیها دختر بلافصل امام موسی کاظم علیه السلام که امروزه اثری از آن وجود ندارد؛ چهار گوش و اطاقی کوچک بوده که با سنگ ، گچ و چوب ساخته شده بود . گنبدی گچی بـر فـراز آن بـه چـشم میخورد. این بنای قدیمی در حال حاضر تخریب شده و سـپس بـا طراحـی طرحـی جامع، با معماری نوین تجدید بنا شده است.

به استناد معمرین و بنـابر روایـات افراد محلی، این بقعه متعلق به برادر بی‌بی‌گـل خـاتون سلام الله علیها و غـلام وفـادارحضرت بی بی حکیمه سلام الله علیها می باشد.

با نگاهی اجمالی به مرقد مطهر این خـواهر و برادر و موقعیت جغرافیایی مدفن آنها، قرابت، مودت و محبت این دو تـن بـه
حضرت بی بی حکیمه سلام الله علیها دختر بلافصل امام موسی کاظم علیه السلام، به عینه، برداشت می‌شود. مقبره متبرکه کاکامبارک علیه السلام، با وسعتی معـادل ۵۴۷ متـر مربـع یعنـی بـا طولی افزون بر ۲۹ متر و پهنه ای قریب به ۱۸/۸۶ متر طراحی و سـاخته شـده است.

مصالح آجر و سیمان و گچ در آن به کار رفته و درب ورودی به سمت شمال باز می‌شود و شبستان کوچکی در ورودیه به چشم می‌خورد. پس از عبور از چهار پله به سمت پـایین صـحن حـرم، در مرکـز آن ضـریح قـرار گرفتـه و خودنمایی می‌کند.

در دو سمت ورودی (درب ورودی)، دو اتاق تعبیه شده است .
در سمت غربی درب ورودی، اتاق کنترل «سیستم دوربین مدار بسته» و در سمت شرقی درب ورودی، اتاق خادم وجود دارد. هر یک از این اتاق ها مساحتی بالغ بر ۱۵ متر مربع دارند.


اتاق خادم دارای دو پنجره و یک درب می باشد. درب آن به ابعاد ۱/۵۷ متر ارتفاع و ۱/۱۷ متر عرض و دو پنجره سمت شرقی درب ورودی که هریک بـه ابعاد ۱/۶۰ متر ارتفاع در ۱/۲۰ متر عرض، قرار گرفته اسـت. پنجـره سـوم (در سمت جنوبی اتاق خادم ) دارای ارتفاعی بالغ بر ۲/۶۳ متر و عرضـی افـزون بـر ۱/۹۴ متر می‌باشد. درب اتاق کنترل (سیستم دوربین مـدار بـسته) دارای ابعـاد ۱/۵۷ متر ارتفاع و ۱/۱۷ متر عرض می‌باشد. یک پنجـره بـه ابعـاد ۲/۶۳ متـر ارتفاع و ۱/۹۴ متر عرض در سمت جنوبی اتاق کنترل به چـشم مـی خـورد. دو پنجره دیگر در سمت شمالی اتاق کنترل، هر یک به ابعـاد ۱/۱۶ متـر ارتفـاع و ۱/۲۰ متر عرض به کار رفته است.

تمامی درب و پنجره های حرم مطهر کاکامبارک علیه السلام با رنگ سبز پر رنگ، رنگ آمیزی شده اند.
درب ورودی آستانه دارای سه متر عرض و ۳/۷۰ متر ارتفـاع مـی باشـد . در بالای این درب، قوسی مشبک با ارتفاع ۱/۵۰ متر وجـود دارد کـه کـل ارتفـاع درب با احتساب آن محاسبه شده است. در اطراف حرم مطهر کاکامبـارک علیه السلام، در هر یک از سه سمت شرق، غرب و جنوب صحن، سه پنجـره بـه کـار رفتـه است.
تعداد سه پنجره در سمت شرق حرم، هر یک به ابعـاد ۳/۲۴ متـر ارتفـاع و یک متر و پنجاه سانتی متر عرض، ساخته و نصب شده است. تعداد سه پنجره در سـمت جنـوبی حرم، هر یک به ابعاد ۳/۲۴ متر ارتفاع و ۱/۵۰ متر عرض، ساخته و نصب شده است. تعداد سه پنجره در سمت غربی بقعه، هر یک به ابعاد ۳/۲۴ متر ارتفـاع و ۱/۵۰ متر عرض، ساخته و نصب شده است. چهار ستون در صحن حرم به کـار رفته است. بنای صحن، دارای ابعادی به طـول ۲۰ متـر و بـه عـرض ۲۰ متـر می‌باشد؛ که مربع شکل است و دارای ارتفاعی بالغ بر ۵ متر می‌باشد.
سمت شـمالی (جلوی) حـرم مطهـر، بـا کاشی های ملـون و رنگارنـگ، کاشی‌کاری شده است. بر ضلع شمالی حرم مطهر که نمایی از کاشی دارد؛ نـام کاشی ساز حک شده است. «کاشی ساز هاشمی».


نمای خارجی اضلاع شرقی، جنوبی و غربی این بنا، نمـایی آجـری دارد. در سقف ورودی حرم، معماری مقرنس با زیبایی و هنرمندانه به کـار گرفتـه شـده است. بر فراز این قسمت، گنبدکی دیده می شـود. بر بـالای ضـریح ایـن بنـا، گنبدی فلزی و طلایی رنگ قرار دارد. فـضای داخـل گنبـد هماننـد صـحن از مصالح گچ استفاده شده و نازک کاری شده است. در اطـراف گنبـد (در سـمت داخلی)، تعداد شش نیمدری به عرض یک متر و به ارتفاع یک و نیم متر دیـده
می‌شود.


ضریح بقعه متبرکه کاکامبارک علیه السلام غلام با وفای حضرت بی بی حکیمه سلام الله علیها دختر بلافصل امام موسی کاظم علیه السلام در مرکز ساختمان مربع شکل آن قـرار دارد. این ضریح فلزی و بر روی آن نگاره هـای زیبـایی از آیـات قـرآن کـریم ، اشــعار مرثیــه ای، اســامی و صــفات پروردگــار و نــام های مبــارک ائمــه معصومین علیه السلام نقر و حکاکی شده اسـت. دارای ابعـادی بـه طـول ۲/۹۴ متـر، عرض ۱/۹۴ متر و ارتفاع بالغ بر ۲/۵۷ متر می‌باشد.

در سمت شمالی ضریح، دو کتیبه مشبک کـره ای بـه چـشم می‌خورد. در هریک از این کتیبه ها، تعداد صد و سی و یک مهره و دویست و چهل و هفت ماسـوره بـه کـار رفتـه اسـت . ماسوره‌ها عمـودی آن صد و بیست ماسـوره و ماسـوره هـای افقـی آن بـه تعـداد صد و بیست و هفت ماسوره می باشند. در این سمت از ضریح، کتیبه ای (لـوحی) دیگـر بـه صـورت زرین نقر و حکاکی شده از گل ها با مضمون ذیل به کـار رفتـه اسـت : «بـسمه تعالی ضریح بقعه متبرکه کاکامبارک علیه السلام به همت هیأت امنـا و اداره اوقـاف و امور خیریه شهرستان در سال ۱۳۸۷ هـ . ش ساخته و نصب شد؛ ساخت حـاج سید محسن احمدی».


در سمت شمالی و بر فراز ضریح، هشت گلپر زرین، مزین به نام الله جل جلاله،خود نمایی می‌کند و در قسمتی پایین تر از آن، اشعاری از مرثیه سرای ایرانی، محتشم کاشانی، شاعر قرن دهم، با خط نستعلیق به نگارش در آمده است:


باز این چه شورش است که در خلق عالم است
باز این چـه نوحـه و چه عـزا و چه ماتـم است
بـاز ایـن چـه رسـتخیز عـظیم است کز زمیـن
بی نفـخ صـور خـاسـته تا عـرش اعـظم است
کشــتی شــکست خــورده طـوفــان کربـلا
در خـاک و خـون فتــاده به میــدان کربــلا


کـز چشـم روزگار بر او زار میگریسـت
خـون میگذشت از ســر ایـوان کربـلا
نگرفت دست دهـر گلابی بـغیر اشـک
زان گل که شد شکفته به بستان کربلا

ایـن پایه سنگی به طول دویست و نود و چهار سانتی متر و عرض دویست و هفت سانتی متـر؛ بـه ارتفـاع چهل سانتی متر و به قطر دو سانتی متر نصب و ایجاد شده است . بـر بـالای ضـریح، لوستری بزرگ با منشورهای فراوان و زیبا، آویزان است که روشنایی به ضـریح می‌بخشد. در اطراف ضریح نیز تعداد هشت لامپ کم مـصرف نئـونی بـه کـار رفته که فضا را نورانی می‌نمایند.


در صحن حرم مطهر، دیوارهای اطراف را تا ارتفاع یک متر، با سنگ مرمـر سیاه، برای زیبایی و استحکام بیشتر، پوشانده‌اند. کف این بنا از سـنگ گرانیـت پوشیده شده است. محیط جلوی حرم نیز با این نوع سنگ، فرش شده است.

حجت‌الاسلام عباس نصیرالاسلامی مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: این بقعه متبرکه با کد تفضیلی ۳۰۰۰۷۶۸۵۰۰۰۰۰۰ در سامانه جامع بانک مدیریت اطلاعات موقوفات و بقاع متبرکه سازمان اوقـاف و امـور خیریـه ثبـت شده است.

حجت‌الاسلام عباس نصیرالاسلامی افزود: از شاخص ترین برنامه های فرهنگی که هر ساله (در قبل از شیوع ویروس کرونا) در حرم مطهر کاکامبارک علیه السلام بصورت شاخص برگزار می شد می‌توان به طرح نوروزی آرامش بهاری اشاره کرد.

خبرنگار: رامین چرومی

Views: 59