یک دستاورد جالب که به رشد گیاهان گلخانه‌ای کمک می‌کند
یک دستاورد جالب که به رشد گیاهان گلخانه‌ای کمک می‌کند
سیستم پایش حفاظتی و دوزینگ دی‌اکسید کربن، یکی از دستگاه‌های نوین مورد استفاده در گلخانه‌هاست که به رشد بیشتر گیاهان و افزایش کمی و کیفی محصولات گلخانه‌ای کمک می‌کند.

به گزارش پایگاه خبری شباویز به نقل از خبرگزاری فارس، هم‌زمان با پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی تأسیسات ساختمان و سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی از دستاورد جدید یک شرکت دانش‌بنیان با عنوان «پنل کنترلی پلنتا» رونمایی شد.

این دستگاه در بهبود شـرایط گیاهان گلخانـه عملکـرد دوگانـه ای دارد. به صورتی که نه تنهـا با افزایـش غلظـت CO2 موجود در محیـط گلخانـه موجـب رشـد کمی و کیفـی محصـولات خواهـد شد، بلکـه جهـت تامیـن گرمـای گلخانـه در فصـول سـرد سـال، نیـز میتوانـد مـورد اسـتفاده قرار گیـرد.

از مهمترین ویژگی های دسـتگاه می تـوان بـه افزایـش فتوسـنتز و در نتیجـه افزایـش رشـد گیاهـان و همچنیـن کاهـش انتشـار آلاینـده کربن دی اکسـید بـه محیـط زیسـت با اسـتفاده بهینـه از آن در جهـت تامین منبـع انرژی مـورد نیاز رشـد گیاهـان، اشـاره کرد.

گیاهـان طـی فرآینـد فتوسـنتز، آب و کربـن دی اکسـید موجـود در محیـط را بـه کمک نور خورشـید بـه گلوکـز و اکسـیژن تبدیـل می کنند؛ سـپس از گلوکز تولیدشـده به عنـوان منبع تامیـن انـرژی جهـت رشـد اسـتفاده می نماینـد. میـزان کربن دی اکسـید موجـود در هـوای محیـط در حـدود ۴۰۰ppm اسـت.

هـر محصول در حال رشـد در گلخانه ای کاملا پوشـیده و بـا تهویـه کـم یـا بـدون تهویـه می توانـد سـطح CO2 را در طـول روز بـه ۲۰۰ppm کاهـش دهـد کـه تاثیـر منفی قابـل توجهی بر محصـولات خواهد داشـت. افزایـش غلظـت کربن دی اکسـید تـا مقـدار بهینـه باعـث افزایـش نـرخ رشـد گیاهان می شود که این مقدار متناسـب با نـوع گیاهان در گلخانـه تغییر خواهد کرد.

همچنین دسـتگاه پلنتا، منبـع غنی از دی اکسـید کربن موجـود در محصولات احتـراق مجموع بویلر و کندانسـور را دریافـت کرده و پس از ترکیـب ایـن تـوده با هـوا و انجـام فرایندهـای رقیق سـازی و سـنجش آلایندگی، آن را بـه سـمت گلخانه ارسـال می کند. 

با توجـه بـه تفـاوت هـا در ابعـاد گلخانـه هـا و نامعیـن بـودن مسـیرهای تزریـق از موتورخانـه تـا گلخانـه، سیسـتم هـای تزریـق دی اکسـید کربـن، تنهـا وظیفـه تامیـن تـوده رقیـق بـا دمـا و آلایندگـی مناسـب را در خروجـی خـود داشـته و انتقـال تـوده حـاوی دی اکسـید کربـن بـرای مسـیرهای بالاتـر، خـارج از حـدود ایـن دسـتگاه اسـت.

Views: 1