کلیه اخبار مرتبط با واژه "خاندان قاجار"
بزرگ خاندان قاجاری کیست؟

علیرضا عضدالملک برادرزاده مهد علیا مادر ناصر‌الدین شاه بود به دلیل خویشاوندی به دربار راه یافت. از زمان ناصر‌‌الدین شاه تا احمد شاه قاجار نقش‌های مختلف پذیرفت و بیشتر با ریش‌سفیدی سعی داشت مشکلات را حل کند.
چهارشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۸:۱۱:۳۸