کلیه اخبار مرتبط با واژه "زایمان بدون درد"
زایمانی بدون درد داشته باشیم
زایمان طبیعی

در سال ۱۸۸۱ یک پزشک لهستانی که در روسیه کار می‌کرد مطالعاتی برروی گاز نایتروس اکساید (N۲O) با غلظت ۸۰ درصد را شروع نمود و نشان داد که استفاده از این گاز در کاهش درد و یا بی‌دردی، روش موثر و بی‌خطری است.
شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۲۱:۱۵:۰۰