کلیه اخبار مرتبط با واژه "رفتارمناسب"
چگونه با کودکی که لگد می زند برخورد کنیم
رفتار کودک

وقتی کودک به حدود سن ۱/۵ سالگی می رسد از خود رفتارهایی مانند هل دادن ، لگد زدن بروز می دهد.آیا می دانید چگونه رفتار کنید؟
دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۳:۲۵:۰۰
رفتار والدین، زیر نظر دقیق کودک
رفتار کودک

کودکان مانند یک دوربین فیلمبرداری عمل می کنند و تمام رفتارهای بزرگترها را ضبط می کنند، پس رفتارهای خوب را به او یاد دهید.
شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۲۱:۳۰:۰۰