کلیه اخبار مرتبط با واژه "رفتار پدر و مادر"
انتقال اضطراب از والدین به کودک

تحقیقات جدید نشان می دهد در صورتی که پدر و مادر دچار اضطراب و نگرانی شوند این مساله را به کودکان خود منتقل می سازند.
شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۹:۰۰:۰۰
رفتار والدین، زیر نظر دقیق کودک
رفتار کودک

کودکان مانند یک دوربین فیلمبرداری عمل می کنند و تمام رفتارهای بزرگترها را ضبط می کنند، پس رفتارهای خوب را به او یاد دهید.
شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۲۱:۳۰:۰۰